DÔLEŽITÉ KONTAKTY:

 • Mgr. Jana Hrotíková – odborný garant KC
 • Mgr. Kamila Poláčiková – koordinátor projektov a sociálny pracovník Komunitného centra
 • +421 944 502 935,
 • samaria.komunitnec.k@gmail.com
 • Podzámska č. 4, 920 01 Hlohovec, komunitné centrum sa nachádza v priestoroch starej fary

NOVINKY:

CHARITNÝ BAZÁR V HLOHOVCI


Učenie šité na mieru


Šetrná kuchárka

Projekt Pomáhame potravinami prepája tri kľúčové aktivity – potravinovú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, komunitné stretávanie a osvetu. V Komunitnom centre SAMARIA (Podzámska 4, Hlohovec) každý týždeň uskutočňujeme workshopy Šetrná kuchárka, kde sa stretávajú  klienti a dobrovoľníci komunitného centra a učia sa variť jednoducho, lacno, šetrne s cieľom využiť všetko a nevyhodiť nič. Z týchto workshopov vznikne brožúra Receptár šetrnej kuchárky, ktorú budeme distribuovať medzi klientov OZ SAMARIA, ktorí sú poberatelia potravinovej pomoci. Táto pomoc vďaka projektu pokračuje vo výdajni potravín pre núdznych.

Projekt Pomáhame potravinami sa realizuje vďaka finančnej podpore z grantového programu Záchranári jedla Nadácie TESCO.


OZ SAMARIA Vám prináša Receptár – Kuchyňa bez hraníc v Pdf verzii na stiahnutie.

Receptár Kuchyňa bez hraníc vznikol ako výsledok komunitnej práce ľudí počas workshopov v Komunitnom centre SAMARIA v Hlohovci. Ich cieľom bola socializácia seniorov, prepojenie kultúr a zmiernenie pocitov samoty.

Pravidelnými workshopmi sme búrali stereotypy, bariéry a stierali rozdiely. Veď pri varení netreba veľa slov, stačí ukázať a človek ihneď pochopí.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko


KRÚŽKY A AKTIVITY:

Sobota a Nedeľa podľa potreby.

Otváracie hodiny komunitného centra sa v prípade potreby prispôsobujú časovej realizácii jednotlivých aktivít a potrebám klientov a užívateľov komunitného centra.1 Vznik, história a poslanie komunitného centra Samaria

Komunitné centrum Samaria vzniklo 1.10.2017 pod č. registrácie OSP/OZ/239/2017. Komunitné centrum definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ako sociálne služby krízovej intervencie. Podľa § 24d Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v komunitnom  centre

a) poskytuje

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia;

b) vykonáva preventívnu aktivitu

c) zabezpečuje záujmovú činnosť

Poslaním komunitného centra je zlepšenie kvality života jednotlivcom, rodinám ako aj celej miestnej komunite, ktorá nemá možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, sociálnu mobilitu, osvojenie a získavanie sociálnych  zručností či sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa si komunitné centrum Samaria vytvára špecifické ciele v súlade s aktuálnymi potrebami a problémami členov komunity. Ide napríklad o zmysluplné trávenie voľného času,  prevencia nežiaducich sociálno-patologických javov a vzdelávanie, pričom všetky činnosti vedú k integrácii a svojpomoci. Komunitné centrum je zamerané na prevenciu, intervenciu a motiváciu. 

d)  vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, komunitnú a sociálnu prácu, poskytovanie sociálnych služieb,

e)  je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie, záujmových aktivít, občianska  svojpomoc  alebo  riešenie  určitých  problémov prostredníctvom  poskytovania   sociálnych  a  komunitných  služieb,   prispieva   k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovania nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu  sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených,

f)  poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, vykonáva sa preventívna aktivita,

g)  cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovať vzdelávacie a voľno časové aktivity, o ktoré je v miestnej komunite záujem.

2. Klienti komunitného centra Samaria

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu zotrvávania v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,

 • deti a mládež, matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima
 • dlhodobo nezamestnané osoby
 • zdravotne znevýhodnené osoby
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci (pomoc v hmotnej núdzi)
 • osamelí seniori
 • obyvatelia mesta v rámci komunitného rozvoja

Aktivity Komunitného centra Samaria

Na základe analýzy stavu, existujúcich problémov a následne potrieb a záujmov občanov sa vypracuje plán na odborné a iné činnosti a aktivity komunitného centra. Aktivity smerujú k zmene sociálnych podmienok komunity ambulantnou  a terénnou formou.

 • základné sociálne poradenstvo – posúdenie problému klienta a poskytnutie základných informácií,  podľa potreby sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  ambulantnou formou v priestoroch komunitného centra (vybavovanie úradných záležitostí, dokladov, distribúcia klienta do relevantných inštitúcií, poradenstvo pri písaní a podaní úradných tlačív, písomná  komunikácia s úradmi a inštitúciami, doprovod na úrady, k lekárovi
 • výchovno-vzdelávacie a aktivizačné služby

– vzdelávanie, výchova, poradenstvo a záujmová činnosť na podporu stability a rozvoja rodiny (dospelí, deti..) a prevencia rodinám ohrozených chudobou

 – kluby pre rodičov s deťmi –  pre matky s deťmi, ktoré žijú v znevýhodnených sociálnoekonomických  podmienkach,

– príprava na vyučovanie, doučovanie, pre deti a mládež – pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, sú zamerané na prekonávanie bariér zo sociálno znevýhodneného prostredia (nedostatok podnetov  na osobný rozvoj, chýbajúce podmienky na domácu prípravu, nízke vzdelanie rodičov)

 • preventívne aktivity – preventívne programy (besedy zamerané  na rôzne témy v oblasti zdravia, rodičovských zručnosti, sexuálnej výchovy), preventívne a osvetové programy prevencie a riešenia problémov, zvyšovanie finančnej gramotnosti, prevencia pred zadĺženosťou, záujmová činnosť, aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov a rizikového správania
 • záujmová činnosť – voľnočasové aktivity a záujmové krúžky, nízkoprahové kluby pre deti a mládež ambulantne poskytované služby  pre deti, mládež, rodinu a seniorov, ktorí sú ohrození spoločensky nežiadúcimi javmi – organizovanie besied, krúžkov podľa záujmu klientov, ktoré prispievajú k  rozvoju zručností, vedomostí a vo využiteľnosti v ďalšom živote klientov (detský kemp, Mikuláš, vianočný večierok, výstavy detských prác – moja rodina, písanie básničiek, hra na hudobný nástroj, šachy, športové aktivity, tvorivé dielne, kurzy varenia a šitia, komunitná záhrada)

Týždenný plán činností komunitného centra

Na základe analýzy stavu, existujúcich problémov, následne potrieb a záujmov
občanov sa vypracuje  plán na odborné a iné činnosti a aktivity komunitného centra.

Aktivity sa prispôsobujú potrebám klientov počas celej realizácie projektu. Komunitné centrum slúži pre všetky vyššie uvedené skupiny obyvateľov.

Záujmová činnosť sa realizuje napr. prostredníctvom:

 • klubov pre rodičov v rámci ktorých sa prostredníctvom vzdelávacích aktivít podporujú a rozvíjajú ich rodičovské kompetencie a komunikačné zručnosti potrebné pre ich začlenenie sa do bežnej spoločnosti, (klub pre rozvedených, podpora manželských vzťahov-  manželské večery)
 • aktivity pre seniorov – komunitná záhrada pre klientov komunitného centra
 • mladí dospelí (16-25 rokov) – tvorivá komunitná dielňa
 • tvorivé dielne- osvojovanie zručností v oblasti rôznorodých techník ručných prác, výroba darčekových predmetov
 • voľno časové aktivity, krúžky, preventívne aktivity zamerané na sexuálnu výchovu, rodičovské zručnosti, záškoláctvo, kriminalita
 • počítačové vzdelávanie – osvojovanie, rozširovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností v počítačovej oblasti

Komunitné  centrum  vytvára  podporné  miesto,  príležitosti  na  realizáciu pre výchovu, vzdelávanie, poradenstvo,   záujmovú činnosť  a  zabezpečuje  prevenciu pred sociálno-patologickými javmi a  napomáha k sanácii ohrozených rodín. Spolupracuje s lekármi, pedagógmi miestnych škôl, lekármi ako súčasť včasnej intervencie. Plní funkciu prevencie, intervencia a motivácie klientov.

Svojou  činnosťou  sa snaží  zapojiť  jednotlivých  členov  komunity  do  aktívnej participácie zameranej na zlepšovanie svojich životných podmienok ale aj podmienok celej komunity.

Poslanie a ciele komunitného centra:

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na
individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Pod sociálnym začleňovaním sa rozumie sprístupňovanie takých príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite i v celej spoločnosti.

Komunitné centrum je zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov:

 • Zlepšovanie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a vylúčených spoločenstiev.
 • Aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a podpora sociálnej mobility jednotlivcov a rodín.
 • Prevencia  sociálno-patologických javov.
 • Sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií.
 • Podpora spolupráce a efektívnej koordinácie činnosti subjektov, ktoré zasahujú do situácie sociálne vylúčených osôb (obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti).
 • Podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity obce
 • Podpora efektívneho riešenia konfliktov, sporov a napätí v celej obci ako aj v subskupine obyvateľov vylúčenej rómskej lokality a medzi jednotlivými subskupinami navzájom.
 • Podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času.
 • Podpora vzdelávania detí a mládeže, podpora ukončenia základného vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej škole.
 • Podpora vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie dospelých realizáciou vzdelávacích a tréningových
 • programov zameraných na jednotlivcov a skupiny.
 • Podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, realizácia zdravotnej osvety pre všetky vekové kategórie obyvateľov; iniciovanie a realizácia voľnočasových aktivít mládeže v oblasti zdravého životného štýlu, pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k zdravotnej starostlivosti a posilnenie odpovednosti jednotlivých jej členov za svoje zdravie. Vzdelávanie a osveta v oblasti plánovaného rodičovstva a ochrany sexuálneho reprodukčného zdravia.
 • Podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti bývania, pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k bývaniu a posilnenie zodpovednosti jednotlivých členov za svoje bývanie.
 • Podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k finančným prostriedkom umožňujúcim zvyšovanie vzdelania, skvalitňovania bývania a získania práce. Zvyšovanie finančnej gramotnosti a miery finančnej inklúzie.
 • Podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu cieľových skupín k právnej pomoci.
 • Podpora zamestnateľnosti. Poskytovanie služieb podpory pre zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti, vrátane poradenstva v oblasti zamestnanosti.
 • Podpora práce s rodinami, ktorých člen domácnosti je vo výkone trestu odňatia slobody, alebo vo výkone väzby. Postpenitenciárna práca s členom domácnosti po návrate z výkonu trestu.
 • Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.
 • Podpora osobnostného, etického a duchovného rozvoja, budovania vnútornej motivácie

Cieľové skupiny komunitného centra :

 • obyvatelia marginalizovaných komunít (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít),
 • dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných,
 • nezamestnateľní a ohrození nezamestnanosťou,
 • nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania,
 • geograficky/teritoriálne (zemepisne) izolované skupiny,
 • deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a poskytované služby podľa osobitných zákonov,
 • obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby,
 • nízkopríjmové skupiny zamestnaných,
 • občania v nepriaznivej sociálnej situácii,
 • deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebomarginalizované,
 • rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky,
 • mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, náhradnej rodinnej starostlivosti,
 • neplnoletí rodičia a rodičia po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva,
 • osoby, ktorým sa poskytuje postpenitenciárna starostlivosť a ich rodiny,
 • skupiny obyvateľov obce v spore, konflikte či v eskalujúcom napätí,
 • obyvatelia obce v rámci komunitného rozvoja,