Sociálna konferencia  ” Dobrá  prax – naša  inšpirácia “

 pozvanka Dobrá-prax_2019-ok

Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce sa dňa 19.3.2019  na pôde   Fakulty  zdravotníctva a sociálnej práce  TU konala  konferencia s názvom “Dobrá prax- naša inšpirácia” organizovaná FZaSP  a Trnavskou župou. Témou tohtoročnej konferencie sa stal vzťah, ktorý tvorí platformu sociálnej práce.   Aj Občianske združenie SAMARIA malo možnosť zúčastniť sa tohto príjemného   podujatia , ktoré  bolo pre nás  mimoriadne podnetné a obohacujúce.

Sociálna práca patrí k tým pomáhajúcim profesiám, ktorých ušľachtilosť sa ukazuje ako v životoch poskytovateľov, tak aj prijímateľov tejto výnimočnej  a spoločensky potrebnej forme pomoci. Sociálna práca, ako  nevyhnutná súčasť sociálna,  je nielen študijným odborom venovaným zmierneniu patologických javov v  spoločnosti, ale predovšetkým  poslaním, ktorého rozmer sa odhaľuje v  službe iným. Nikdy by sme však nemohli hovoriť o sociálnej práci ako o pomáhajúcej profesii, ak by sociálny pracovník pristupoval ku svojej práci nezainteresovane, bez akéhosi zvnútornenia a vzťahu. Je to práve vzťah, ktorý konštituuje vzájomné porozumenie a hodnotu spolupatričnosti v praxi sociálnych pracovníkov.  V súčasnosti je však oblasť sociálnej práce poddimenzovaná a mnohými podceňovaná, čomu neprospieva ani spoločnosťou pertraktovaná technizácia spoločensko-vedných disciplín. Konferencia “Dobra prax – naša inšpirácia”  bola ale príkladným vzorom toho, že sociálna práca je pre zdravé  fungovanie medziľudských vzťahov v spoločnosti  fundamentálna. To dokazovali aj príbehy ľudí vystupujúcich na konferencii, ktorým či už sociálny pracovníci, alebo  iní odborní špecialisti, mohli pomôcť svojou činnosťou.   Návštevník konferencie sa tak mohol dozvedieť mnohé informácie potvrdzujúce to, že skutočnou odmenou sociálneho pracovníka nie sú poznatky získané počas štúdia, ani skúsenosti nadobudnuté v praxi, ale nové priateľstvá a  pocit zadosťučinenia prejavujúci sa v zlepšení sociálnej alebo fyzicko-psychickej kondície klienta. To sú reálne svedectvá vypovedajúce o poslaní sociálneho pracovníka, ktorým je úprimná pomoc, pomoc, ktorá je ľudská, humánna a solidárna. Napriek tomu, že konferencia ” Dobrá prax – naša inšpirácia”  prezentovala primárne činnosť jednotlivých sociálnych organizácii v rámci nielen Trnavského kraja, sekundárne obohacovala svojich poslucháčov aj veľmi autentickým a energickým vystúpením detského súboru Romane čhavore jilestar .  Návštevník konferencie si tak zo sebou odniesol domov  okrem  informácii o činnosti  mnohých organizácii,  najmä  zážitky umocnené priateľskou atmosférou konferencie.

OZ SAMARIA pravidelne navštevuje konferencie organizované  Fakultou zdravotníctva a  sociálnej práce  TU , konferencia “Dobrá prax – naša inšpirácia”   bola a je pre nás veľkou inšpiráciou a my za túto inspiráciu ďakujeme.

pozvanka Dobrá-prax_2019-ok

Categories: Zo života Samarie