Rozhovor v Hlohovecku http://www.hlohovecko.sk/?m=magazin_clanok&id=387