Aj tento rok sa u bratov františkánov v Hlohovci uskutočnil vianočný benefičný koncert na podporu chudobných a núdznych ľudí. Keďže v ostatnom ročníku sála františkánskeho kláštora už nedokázala kapacitne uspokojiť záujem divákov, tento krát sa koncert konal 28. 12. 2014 priamo vo františkánskom kostole Všetkých svätých.
Presunúť koncert do chrámu sa ukázalo ako správne, nielen preto že miesta na sedenie sa boli obsadené dlho pred začiatkom koncertu, ale aj pre mimoriadnu atmosféru, ktorú koncertu dodal samotný, vianočne vyzdobený interiér chrámovej lode.
Veľká vďaka za vytvorenie krásneho sviatočného spoločenstva ľudí dobrej vôle patrí všetkým účinkujúcim hudobníkom a spevákom pod vedením Mgr. Michala Vavru, ďalej recitátorom poézie a tiež deťom, ktoré program zahájili. Osobitné poďakovanie patrí MUDr. Márií Vozárovej, ktorá ako neúnavná iniciátorka aj tento krát organizáciu koncertu zvládla na jednotku.

Výťažok z dobrovoľných príspevkov divákov koncertu dosiahol 1106, 86 EUR.
S podporou aj týchto prostriedkov bude možné pomôcť v mnohých prípadoch konkrétnym rodinám či jednotlivcom v núdzi.

Nech Dobrotivý Boh všetkých odmení za ich štedrosť svojím požehnaním.

OZ SAMARIA

IMG_8750.JPGIMG_8770.JPGIMG_8772.JPGIMG_8775.JPGIMG_8794.JPGIMG_8824.JPGIMG_8851.JPGIMG_8914.JPGIMG_8926.JPGIMG_8952.JPG