Občianske združenie SAMARIA je dobrovoľným združením občanov ochotných venovať svoj čas charitatívnym aktivitám rôzneho druhu ako i podpore duchovného a kultúrno-spoločenského rozvoja detí, mládeže, rodín a všetkých vrstiev obyvateľstva.


OZ SAMARIA vzniklo 4.februára 2011 registráciou MV SR podľa zákona č.83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pod číslom VVS/1-900/90-36963.

 • Organizačná štruktúra OZ SAMARIA:
 • Predseda: Helena Dzurechová
 • Predstavenstvo: Marek Kutan, Ing. Miroslav Dzurech, Monika Absolónová

OZ SAMARIA si stanovilo tieto ciele:

 • Adresná, konkrétna a efektívna pomoc ľuďom v hmotnej núdzi a ľuďom v ťažkých životných situáciách
 • Vytváranie podmienok a priestoru pre rozvoj dobrovoľníctva
 • Vytváranie komunitného priestoru na zmysluplné trávenie času všetkých vekových skupín na zmiernenie sociálneho vylúčenia
 • Systémom pomoci sa podieľame na ochrane životného prostredia

OZ SAMARIA je organizácia, ktorá vytvára príležitosť pre všetky vekové kategórie. Motivuje dobrovoľníkov k pomoci núdznym a zmysluplne tráviť voľný čas. Pomoc poskytnutá prostredníctvom OZ SAMARIA je konkrétna, adresná a teda aj účinná. Dobrovoľníci bez ohľadu rozdielnosti veku, vzdelania, národnosti, majetkových pomerov, či sociálneho postavenia efektívne a otvorene komunikujú a spolupracujú pri činnostiach zameraných na elimináciu chudoby a pomoci ľuďom v krízových situáciách.

Dobrovoľníci pracujú ako:

 • príhovorcovia, ktorí poznajú človeka /rodinu v núdzi, vedia špecifikovať jeho potreby a sú to dobrovoľníci, od ktorých získavame informácie o konkrétnych materiálnych potrebách ľudí v hmotnej núdzi
 • darcovia, ľudia, ktorí sú ochotní venovať svoje prebytky núdznym
 • nástenkári – dobrovoľníci, ktorí rozširujú sieť násteniek a starajú sa o ich aktualizáciu
 • dobrovoľníci v skladoch , ktorí pravidelne prichádzajú a preberajú dary, veci od darcov, triedia ich a označujú, pripravujú ich na odvoz ku klientom (práčka, posteľ, hrnce…)
 • vedúci krúžkov a záujmových aktivít

Úlohou OZ SAMARIA je udržiavať vytvorenú sieť dobrovoľníkov akcieschopnú, byť centrom
informácií a zabezpečovať logistiku poskytovanej pomoci. Tento systém pomoci, ktorý sa nám
podarilo vytvoriť, pozostáva z troch základných pilierov:
1. Sieť dobrovoľníkov
2. Sklady solidarity
3. Funkčná logistika potrieb

Najdôležitejším pilierom činnosti Občianskeho združenia SAMARIA je práve logistický systém hmotnej pomoci.
Logistický systém hmotnej pomoci v Hlohovci
Prostredníctvom logistického systému Občianskeho združenia SAMARIA sme v Hlohovci v roku2021 mohli pomôcť k zlepšeniu životných podmienok 60 sa v situácii hmotnej a finančnej núdzi.
Logistický systém hmotnej pomoci realizujeme prostredníctvom prebytkov medzi verejnosťou,
kedy sa darcovia rozhodnú venovať nepotrebný nábytok a iné produkty na charitatívny účel. Na
základe nášho logistického systému môžeme poskytovať hmotnú pomoc sociálne znevýhodneným
rodinám, pričom sa naša pomoc odvíja od troch princípov, a síce konkrétnosti, adresnosti
a účinnosti. Logistický systém hmotnej pomoci je konkrétny preto, pretože poskytuje pomoc iba
konkrétnym rodinám. Adresný je z toho dôvodu, pretože vždy našu pomoc distribuujeme priamo
osloveným rodinám. To nám zároveň umožňuje, aby naša pomoc bola účinná, nakoľko pomáhame
konkrétnym ľudom s ich konkrétnymi problémami. Náš logistický systém hmotnej pomoci chráni
darcov a súčasne aj našich klientov. Logistický systém hmotnej pomoci je organizovaný formou
siete dobrovoľníkov v Hlohovci. Dobrovoľníci zabezpečujú distribúciu jednotlivých produktov
k jednotlivým rodinám. Činnosť dobrovoľníkov je tak nenahraditeľná a veľmi potrebná!
Našou cieľovou skupinou sú:

 • Rodiny a jednotlivci v hmotnej núdzi alebo akútnej kríze
 • Jednorodičia
 • Mládež a seniori
 • Sociálne znevýhodnení a vylúčení občania
 • Chorí alebo zdravotne postihnutí ľudia

Ďalším významným krokom v našej činnosti bolo v roku 2021 nadviazanie a prehĺbenie spolupráce

s viacerými organizáciami (Sociálny odbor mesta Hlohovec, ÚPSVaR), krízovými centrami

a sociálnymi ubytovňami v regióne západoslovenského kraja a tiež školami. Podieľali sme sa

spoločne na riešení viacerých krízových situácií.

V Bratislave sme pokračovali v spolupráci s MČ Ružinov, s Odborom sociálnych vecí, konkrétne s

oddelením sociálnych služieb.

Materiálna pomoc
Aktívne sme počas celého roka desiatkam rodín a jednotlivcom v hmotnej núdzi pomáhali
prostredníctvom prebytkov medzi verejnosťou.
Na fotografiách a v tabuľke je iba malá ukážka toho, čo všetko vieme ľuďom v núdzi odovzdať

Potravinová pomoc
V roku 2021 OZ SAMARIA pokračovalo aj v spolupráci s TESCO STORES SR,a.s., s ktorým
sme nadviazali spoluprácu už v roku 2017. Týka sa potravinovej pomoci, ktorá sa môže použiť
výlučne len na charitatívne účely. Pomáhame tak osamelým matkám s deťmi, rodinám v núdzi,
invalidným dôchodcom a iným sociálne odkázaným osobám.

Pomoc s registráciou seniorov na očkovanie proti ochoreniu COVID 19
V januári 2021 sme pomáhali seniorom s registráciou na očkovanie COVID 19. Seniori si mohli
vybrať či využijú možnosť telefonickej pomoci alebo osobnú návštevu v komunitnom centre. Naša
pracovníčka zároveň robila seniorom doprovod a odvoz na očkovanie ak nemali inú možnosť
dopravy. Po očkovaní monitorovala ich zdravotný stav a bola pripravená na pomoc ak by vakcína
mala nežiaduce účinky. Seniorov doprevádzala na očkovanie do Trnavy, Nitry a Serede.

Pomoc pri Sčítaní obyvateľstva
V komunitnom centre sme tiež ponúkli možnosť asistencie pri sčítaní obyvateľstva. Viacero našich klientov seniorov túto možnosť využilo.

Dobrovoľnícke a Komunitné centrum SAMARIA
Od roku 2017 sa OZ SAMARIA aktívne zapája do Komunitného plánovania sociálnych služieb
mesta Hlohovec. Výnimkou nebol ani rok 2021. Dobrovoľnícke a Komunitné centrum SAMARIA
v roku 2021 rozšírilo a prehĺbilo svoju činnosť. Na základe ambulantných a terénnych služieb
nášho Komunitného centra sme mohli pomôcť ľudom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
nakoľko sociálne služby KC SAMARIA plánujeme tak, aby zodpovedali jednotlivým skupinám
občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami.
V KC SAMARIA sme i v roku 2021 vytvárali priestor a príležitosti pre integráciu sociálne
znevýhodnených občanov za účelom zmiernenia spoločenskej exklúzie, pretože Komunitné
centrum SAMARIA je zamerané aj na integráciu materiálne, fyzicky, psychicky a inak
znevýhodnených občanov do spoločnosti. Cieľom je skvalitniť ich životnú situáciu v oblasti
sociálnej starostlivosti, a to prostredníctvom rôznych plnohodnotných voľnočasových aktivít, ktoré
sú zamerané na zlepšenie fyzickej a psychickej kondície.

Komunitná kuchyňa Komunitného centra SAMARIA

V KC SAMARIA totiž vytvárame priestor pre obnovu medziľudských vzťahov, pre vzájomnú komunikáciu a nadviazanie priateľstiev a pocitu spolupatričnosti. Zároveň majú klienti možnosť prostredníctvom rôznych aktivít v tvorivých dielňach sa zdokonaliť v zručnosti a pracovných návykov, naučiť sa vzájomnej spolupráci a tolerancii. Klienti sa tak učia tímovo spolupracovať a spájať sily s konkrétnym cieľom. Aj takýmito aktivitami sme vytvárali v Komunitnom centre SAMARIA v roku 2021 priestor pre rozšírenie komunity v bezpečnom a chránenom prostredí.

Spoločne a aktívne strávený čas v KC Samaria
V komunitnom centre sa dobrovoľníci a klienti stretávajú pri rôznych aktivitách, či už tvorivých
alebo voľnočasových. Tieto aktivity sa neoddeľujú a tak prichádza k absolútnej sociálnej inklúzii. Dochádza k nadväzovaniu kontaktov, výmene skúseností a získavaniu zručností

Klub mamičiek detí do 6 rokov
V Komunitnom centre prebiehali v stredy doobeda podporné stretnutia mamičiek detí do 6 rokov.
Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia sa stretnutia začali 9.6.2021 a pokračovali každú
stredu. Mamičky si počas stretnutí vymieňali skúsenosti, rady a poznatky a deti sa hrali
v bezpečnom prostredí komunitnej záhrady. V októbri 2021 boli stretnutia z dôvodu
protipandemických opatrení pozastavené.

Spájanie generácií
V Komunitnom centre SAMARIA dochádza k nadväzovaniu vzťahov, priateľstiev a k tzv.
,,babičkovaniu“. To znamená, že seniori, ktorí navštevujú KC nadväzujú vzťahy s deťmi klientov
a dobrovoľníkov. Je to príjemné oživenie životov seniorov, ktorí buď svoje vlastné vnúčatá nemajú
alebo sú v zahraničí a vidia ich veľmi málo.


Muzikoterapia pre inak obdarené deti
V komunitnom centre prebiehali v roku 2021 hodiny muzikoterapie pre inak obdarené deti. Počas
prvých mesiacov roka, kedy bolo komunitné centrum z protipandemických opatrení zatvorené, tieto
hodiny prebiehali dištančne- online formou. V mesiaci máj došlo k uvoľneniu a aj k prezenčnej
forme výuky. Výsledky muzikoterapie sú veľmi dobré. Prichádza k zmierneniu stavov
vychádzajúcich z autizmu, socializácii a väčšej pohode. V októbri 2021 boli stretnutia z dôvodu
protipandemických opatrení pozastavené.

Klub šikovných ručičiek
V roku 2021 sme naďalej pokračovali v ručných prácach. Z dôvodu pandémie naše dobrovoľníčky
šili najmä rúška pre klientov a dobrovoľníkov. V prvej vlne pandémie sa šilo hlavne v domácom
prostredí, aby sme predišli šíreniu nákazy. Po uvoľnení opatrení sa práce presunuli do komunitného
centra a za prísnych bezpečnostných opatrení. Naši dobrovoľníci spolu s klientmi si však aj v tomto
náročnom období našli čas aj pripravovanie rôznych darčekových predmetov s cieľom pomôcť im
realizovať svoje túžby, prežívať radosť, priateľstvo a duševnú pohodu.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy v interiéri prebiehali rôzne kurzy, aktivity sa v roku
2021 presunuli najmä do exteriéru. Tak sme minimalizovali riziko nákazy.

Rodiny s deťmi
Rodiny s deťmi využívali najmä herné prvky v komunitnej záhrade ale i aktivity vo vnútri
Komunitného centra.

Komunitná záhrada
Po prvom uvoľnení opatrení v apríli 2021 začali individuálne práce v záhrade. V máji po ďalšom
uvoľnení opatrení sa pri prácach v záhrade stretávali malé skupinky dobrovoľníkov.
Práce pozostávali zo sadenia, okopávania, čistenia, hnojenia.

Workshop Gulášové popoludnie
10.júna 2021 prebiehal v komunitnej záhrade workshop Gulášové populudnie. Na ňom sa stretli
najmä seniori ale i mladšie ročníky a vymieňali si poznatky. Ako uvariť ten najchutnejší guláš. Ten
sa vonku aj varil. Po dlhých mesiacoch izolácie sa tak seniori mohli porozprávať osobne, zasmiať
sa, čo malo veľmi priaznivý vplyv na ich psychickú pohodu.

Realizácia projektu nové prestrešenie zimnej záhrady
Projekt Prekrytie zimnej záhrady hodnotíme ako úspešne zrealizovaný. Nakoľko naše Občianske
združenie funguje vďaka dobrovoľníkom, s realizáciou sme museli čakať na uvoľnenie
protipandemických opatrení. Do realizácie bolo zapojených 15 dobrovoľníkov. Nové prekrytie
výrazne presvetlilo priestor. Ateliér (zimná záhrada) vďaka novému prestrešeniu zostane suchý,
preto sa v ňom môžeme naplno venovať̌ tvoreniu a využívaniu tohto priestoru. Tento projekt sa
uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu.

Realizácia projektu Sklad potravinovej pomoci
V mesiaci marec sa začala realizácia projektu Sklad potravinovej pomoci podporeného z finančných
zdrojov Participatívneho rozpočtu 2020/2021 mesta Hlohovec. Prvotné úkony boli nasledovné:
zabezpečenie priestoru, vypratanie časti skladu solidarity, ktorý slúži na materiálnu pomoc,
vyčistenie priestoru, tmelenie, žiadosti o povolenia príslušným orgánov štátnej správy, príprava
ventilačných otvorov a zázemia skladu. Následne v mesiacoch máj, jún bol zakúpený materiál
(konštrukčné laty, osb dosky, spojovací a inštalačný materiál) a dvere na oddelenie priestoru.
Zakúpili sa potrebné nátery, ktoré sa nanášali vo viacerých vrstvách, tak aby to vyhovovalo
hygienickým štandardom. Zakúpili sa regále, ktoré dobrovoľníci poskladali, chladničky
a mraznička a pracovná doska na regále. Priestory boli schválené príslušnými úradmi: Úrad
verejného zdravotníctva a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou. Postupne sa nakupovala
manipulačná technika (zdvíhací vozík ) a baliaci a prepravný materiál. Práce boli vykonávané dobrovoľnícky. V mesiacoch jún, júl sme zabezpečovali personálne vedenie skladu potravinovej pomoci dobrovoľníkmi, s príslušnou kvalifikáciou a odbornosťou. Výdajňa bola schválená 14.6.2021. Na prácach sa zúčastnilo spolu 20 dobrovoľníkov, vedenie skladu a vydávanie potravinovej pomoci bolo zabezpečené 6-timi dobrovoľníkmi. Od augusta 2021 potravinové balíčky dostávalo týždenne 27 až 54 klientov, v závislosti od dodávok potravín). Vďaka tomuto projektu sa pomohlo týždenne potravinami zhruba šeťdesiatim ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Išlo o osamelé matky, rodiny s deťmi s fyzickým alebo duševným postihnutím, dôchodcom, invalidným dôchodcom a ľudí bez domova. Zároveň
sa predišlo plytvaniu potravinami a tony potravín sa zachránili pred vyhodením.

V Bratislave sme začali s realizáciou potravinovej pomoci otvorením Sociálnej výdajne potravín v našich priestoroch na Nevädzovej ulici 4, ktorá bola schválená 25.5.2021. Prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska spolupracujeme s reťazcami: Tesco, Môj Kraj, Terno, Moja samoška,
Billa, Yeme.
Dobrovoľníci zvážajú vlastnými autami raz týždenne potraviny z cca 20
bratislavských predajní potravín do nášho skladu. Od začiatku fungovania potravinovej pomoci aždo konca novembra 2021 sme skompletizovali cca 250 potravinových balíčkov, rozdali približne 3
000 kg potravín a dovedna sme opakovane pomohli asi 45 ľuďom v hmotnej núdzi. Do tohto
projektu je zapojených 17 dobrovoľníkov.


Náš posledný organizovaný zber a distribúcia potravinovej pomoci v roku 2021 bola 25.11.,
činnosť OZ – pravidelného zhromažďovania dobrovoľníkov a príjemcov pomoci bola prerušená z
dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom a následne
vyhlásenému celoštátnemu lockdownu.
Potravinová pomoc bola následne obnovená 13.1.2022

….

A je toho omnoho viac… dočítali ste sa do polovice :) celú výročnú správu si viete stiahnúť v podobe pdf.